Giáo Dục

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 10 nâng cao: When will sports day be?

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 10 lớp 5 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 10 nâng cao: When will sports day be? do website.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 10 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 10 nâng cao: When will sports day be?

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. clock

B. city

C. class

D. come

2. A. eraser

B. desk

C. house

D. student

3. A. open

B. close

C. come

D. old

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. party

B. swim

C. like

D. play

2. A. next month

B. tomorrow

C. next week

D. last Sunday

3. A. by car

B. by boat

C. by motorbike

D. by bike

4. A. one

B. once

C. twice

D. three times

5. A. comic book

B. story

C. science book

D. film

Exercise 3: Choose the correct answer

1. _______ are you looking for? – I am looking for Henry

A. What

B. Where

C. Who

D. Why

2. Will they ______ Sports Day? – Yes, they will

A. join

B. take part in

C. do

D. practise

3. What ______ your mother ______? – She is a doctor

A. does – do

B. is – doing

C. will – do

D. did – do

4. _______ she take part in the singing contest? – Yes, she will

A. Does

B. Did

C. Will

D. Is

5. When ______ dinner? – Usually at 7 p.m

A. have you

B. you are having

C. do you have

D. will you have

6. Is he going to take part in the Sports Day? – No, he __________

A. not

B. will be not

C. was not

D. is not

7. Sports Day will be on this weekend. Let’s ______ hard for it

A. practices

B. practice

C. practising

D. practised

8. Out class will play _______ class 5D. Let’s try hard!

A. for

B. to

C. about

D. against

Exercise 4: Read and complete the text with the words in the box

against

Sunday

because

friends

playing

My name is Quan. Today is Saturday. Tomorrow is Sunday. The Sports Day is on (1) ______. I’m looking forward to this day because I love (2) _______ sports very much. I am going to play football. Our class will play (3) ______ class 5D. They are a good team but we will try our best to win the match. My (4) _______ join the Sports Day, too. Lan Anh is going to play badminton. Manh is going to play basketball. We all love sports (5) ________ playing sports is very good for health.

Exercise 5: Read the text and write the answers

The music festival will be at my school on National Day. Some pupils in my class are going to take part in it. Tom and Linda are going to play the piano. Nam is going to play the guitar. Mai and Mary are going to dance hip hop. Tony and Phong are going to sing some English songs. We are practising hard for the festival. We hope we will have a good time.

1. When will the music festival be?

_________________________________________

2. Who is going to play the piano?

_________________________________________

3. Who is going to play the guitar?

_________________________________________

4. What are Tony and Phong going to do?

_________________________________________

5. What are Mai and Mary going to do?

_________________________________________

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. We/ going to/ are/ new clothes/ buy

_________________________________________

2. Day/ will/ be/ weekend/ Sports/ this/./

_________________________________________

3. table/ play/ Linda/ is/ tennis/ to/ going

_________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 10 nâng cao

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. B

2. A

3. C

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A

2. D

3. B

4. A

5. D

Exercise 3: Choose the correct answer

1. C

2. B

3. A

4. C

5. C

6. D

7. B

8. D

Exercise 4: Read and complete the text with the words in the box

1. Sunday

2. playing

3. against

4. friends

5. because

Exercise 5: Read the text and write the answers

1. The music festival will be on National Day

2. Tom and Linda are going to play the piano

3. Nam is going to play the guitar

4. They are going to sing some English songs

5. They are going to dance hip hop

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. We are going to buy new clothes

2. Sports Day will be this weekend

3. Linda is going to play table tennis

Trên đây website.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 10 nâng cao: When will sports day be?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao – Tuần 12, …. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button