Giáo Dục

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 6: Whose jacket is this? – Lesson three

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 6

website.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 6: Whose jacket is this? – Lesson three được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 5: The dinosaur museum – Lesson four

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 5: The dinosaur museum – Lesson five

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 6: Whose jacket is this? – Lesson one

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 6: Whose jacket is this? – Lesson two

  1. Listen and repeat.

Script:

He ran slowly.

They talked quietly.

She smiled happily.

They did their homework carefully.

They played well.

They ran fast.

Dịch:

Anh ấy chạy chậm.

Họ nói yên tĩnh.

Cô ấy cười hạnh phúc.

Họ đã làm bài tập về nhà của họ cẩn thận.

Họ chơi rất tốt.

Họ chạy rất nhanh

  1. Ask and answer. slowly fast well badly quietly loudly

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

+ Who is running slowly?

=> Huy

Hướng dẫn giải:

+ Who is running fast?

=> Khoa

+ Who is playing well?

=> Lam

+ Who is playing badly?

=> Son

+ Who is talking loudly?

=> Oanh

+ Who is talking quietly?

=> Thu

  1. Now write sentences about the picture.

Khoa ran fast, but Huy ran slowly.

Hướng dẫn giải:

Lam played well, but Son played badly.

Oanh talked loudly, but Thu talked quietly.

  1. Listen and sing.

At break time …

At break we played baseball, baseball, baseball.

At break we played baseball, Our team played well.

We all cheered loudly, loudly, loudly…

We didn’t hear the bell.

The bell rang softly, softly, softly …

The teacher said, “Run quickly, quickly, quickly.”

The teacher said, “Run quickly. You didn’t hear the bell. “

She said, “Listen carefully, carefully, carefully.”

She said, “Listen carefully. Listen for the bell.”

Dịch:

Giờ giải lao…

Giờ giải lao, chúng tôi đã chơi bóng chày, bóng chày, bóng chày.

Giờ giải lao, chúng tôi đã chơi bóng chày, đội của chúng tôi đã chơi rất tốt.

Chúng tôi hét lớn chúc mừng, hét lớn, hét lớn…

Chúng tôi không nghe thấy chuông.

Chuông rung nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng …

Cô giáo nói “Chạy nhanh chóng, nhanh chóng, nhanh chóng”

Cô giáo nói, “Chạy nhanh chóng. Các con không nghe thấy chuông”

Cô nói, “Hãy nghe cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận”

Cô nói, “Hãy nghe cẩn thận. Lắng nghe tiếng chuông.”

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 6: Whose jacket is this? – Lesson four

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button